Råd 3b, Automatisk Variation

Begär en tydlig beskrivning från försäljaren

Då man köper ett belysningssystem som en produkt är det viktigt att leverantören ger tydlig information om hur systemets olika funktioner fungerar och kan användas. Om variationsmönstren är tidsstyrda, närvarostyrda, knappstyrda eller på andra sätt styrda av sensorer och datorer. Det är väsentligt att ta reda på:

  • Mellan vilka ljusintensiteter och ljuskaraktärer (t.ex. färgtemperaturer) ljuset kan varieras, och med vilka hastigheter.
  • Hur man kan styra variationerna. Det är viktigt att kräva att försäljaren informerar om vilka olika automatiska variationer systemet ger möjlighet till och vilka styrparametrar systemet har, både de som är mer eller mindre fasta och de man enkelt kan ställa in.

Om leverantören påstår att systemet levererar ”Human Centric Lighting” eller ”Dynamisk belysning” är det ändå viktigt att kräva en tydlig beskrivning av vad det är systemet faktiskt levererar och vad avsikten egentligen är. Om man inte vet det finns det risk att man köper fel system eller använder det på ett sådant sätt att ljusvariationerna gör mer skada än nytta. Det är grundläggande att komma ihåg att ljusets biologiska inverkan bara är en aspekt. Ljusmiljöns visuella och emotionella aspekter är oftast mer väsentliga. Det är viktigt att de biologiska, visuella och emotionella aspekterna är samstämda. Det är viktigt att den tidsmässiga variationen och ljusfördelningen i rummet anpassas till användarnas behov vid olika tider.

En grundläggande aspekt är hur hög ljusstyrka de olika armaturerna kan ge i olika delar av rummet och vilka olika färgtemperaturer de möjliggör. Informera dig också om hur mycket ljuset kan varieras, dimmas för att minska intensiteten och vilka olika färgtemperaturer som är möjliga. Specificera också ljusets kvalitet (Ra-värde), helst också i termer av blåstick, innehåll av rött ljus och flimmer. De siffervärden som används för att specificera ljusets intensitet och karaktär är dock ganska svåra att förstå för de flesta. Det är viktigt att söka och kräva beskrivningar som användarna kan förstå.

Informera dig om belysningssystemets användargränssnitt

Användargränssnittet för ett belysningssystem inkluderar de knappar som används för att tända och släcka belysningen och välja olika belysningslägen, t.ex. reglage för att dimra ljuset. Benämningen ”dynamisk belysning” används om flera olika principer för att styra ljuset, både genom manuella val och med hjälp av automatiserade styrfunktioner. Avancerade system ger större möjligheter att anpassa ljuset till olika behov, men är också svårare att förstå.

Styrningen av belysning med glödlampor och lysrör har oftast varit lättbegriplig, i de flesta fall med strömbrytare ungefär där lamporna belyser. Det är svårare att förstå sig på paneler med många knappar och olika reglage. Det är viktigt att styrpaneler utformas på ett lättbegripligt sätt, som tydligt visar vilka ljuskällor och belysningseffekter som egentligen styrs av de olika knapparna. Fjärrkontroller kan vara bättre än fasta paneler, för användarna, för de ger ibland större möjlighet att prova sig fram. Smarta system med många olika funktioner, flera olika armaturer, kommunikation mellan olika enheter, datorer med programmerade funktioner och olika sensorer kan ge väldigt många möjligheter.