Human Centric Lighting

Det finns nu ett snabbt växande intresse för mänskligt bättre belysning

De senaste 15 åren har intresset  för mänsklig bättre belysning främst fokuserat på de nya forskningsresultaten om det blåa ljusets betydelse för synkroniseringen av kroppens klockor. När man börjat använda denna kunskap i LED-installationer har det blivit tydligt att det samtidigt är viktigt att fortsätta tänka på belysningens visuella och emotionella aspekter. Figuren illustrerar att den relativa förändringen i medvetenhet är störst för de biologiska aspekterna, den blåa delen i den stapeln är mycket liten. Den blåa delen av staplarna visar hur det tidigare har varit och den röda visar den nuvarande förändringen i intresse. Den relativa förändringen i medvetetet är mycket mindre för de visuella och emotionella aspekterna.

EU-projektet Lighting for People, 2013 – 2016, arbetade mycket med Human Centric Lighting och gjorde definitionen:

  • HCL balanserar visuella, känslomässiga och biologiska aspekter av belysning.
  • HCL främjar god syn och samtidigt människors emotionella och biologiska behov.
  • HCL tar hänsyn till ljusets icke-visuella psykologiska och fysiologiska och effekter.

Projektets mest observerade satsning på Human Centric Lighting var att Malmö stad i egen regi gjorde en installation  på Lindeborgsskolan. Planeringen av ljusvariationen i klassrummet gjordes och dokumenterades i ett Masterprojekt i Ljusdesign vid KTH.

Det som byggt mest intresse för Human Centric Lighting har varit ny forskning som visar att ljusets variation biologiskt påverkar kroppens dygnsrytm av vakenhet och sömn. Intensivt blåaktigt ljus reducerar melatoninhalten och 2017 års nobelpris i medicin gick till forskning om melatoninhaltens betydelse, i många olika typer av celler. Detta har aktualiserat att sömnens kvalitet är viktig för hälsa och välbefinnande.

Nyhetsvärdet med HCL gäller främst belysningens biologiska effekter, som man tidigare knappt intresserat sig för. Den relativa förändringen är därför störst i den högra stapeln i figuren. Det bör dock observeras att HCL även avser att förbättra belysningens visuella och emotionella kvalitet. I figuren avser Traditional en ordinär belysningsinstallation, så som man brukat göra. HCL lägger större vikt vid att förbättra belysningens värde för användarna, genom att ta nytta av den nya teknikens möjligheter och ny kunskap om belysningskvalitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Benämningen Human Centric Lighting används också på svenska, men begreppet borde nog snarast översättas Personcentrerad belysning, analogt med Personcentrerad vård.