Human Centric Lighting – En ny möjlighet att anpassa ljuset till människans behov

Det finns mycket intresse för Human Centric Lighting. Denna benämning används också på svenska, men kan översättas Personcentrerad belysning, analogt med Personcentrerad vård.

De senaste 15 åren har intresset för HCL främst fokuserat på de nya forskningsresultaten om det blåa ljusets betydelse för synkroniseringen av kroppens klockor. När man börjat använda denna kunskap i LED-installationer har det blivit allt tydligare att det samtidigt är viktigt att tänka på belysningens visuella och emotionella aspekter.

EU-projektet Lighting for People, 2013 – 2016, arbetade mycket med denna fråga och gjorde definitionen:

  • HCL balanserar visuella, känslomässiga och biologiska aspekter av belysning.
  • HCL främjar god syn och samtidigt människors emotionella och biologiska behov.
  • HCL tar hänsyn till ljusets icke-visuella psykologiska och fysiologiska och effekter.
Traditionellt har man fokuserat på ljusets visuella funktion. Diagrammet visar en förbättring av summan av de visuella, biologiska och emotionella aspekterna.
Traditionellt har man fokuserat på ljusets visuella funktion. Diagrammet visar en förbättring av summan av de visuella, biologiska och emotionella aspekterna.

Projektets mest observerade installation av HCL var att Malmö stad i egen regi gjorde en installation av HCL på Lindeborgsskolan. Planeringen av ljusvariationen i klassrummet gjordes och dokumenterades i ett Masterprojekt i Ljusdesign, Human Centric School Lighting.

Det som byggt mest intresse för Human Centric Lighting har varit ny forskning som visar att ljusets variation biologiskt påverkar kroppens dygnsrytm av vakenhet och sömn. Intensivt blåaktigt ljus reducerar melatoninhalten och 2017 års nobelpris i medicin gick till forskning om melatoninhaltens betydelse, i många olika typer av celler. Detta har aktualiserat att sömnens kvalitet är viktig för hälsa och välbefinnande.

Nyhetsvärdet med HCL gäller främst belysningens biologiska effekter, som man tidigare knappt intresserat sig för. Den relativa förändringen, den röda delen jämfört med den blåa, är därför störst i den högra stapeln i figuren. Det bör dock observeras att HCL även avser att förbättra belysningens visuella och emotionella kvalitet. I figuren avser Traditional en ordinär belysningsinstallation, så som man brukat göra. HCL lägger större vikt vid att förbättra belysningens värde för användarna, genom att ta nytta av den nya teknikens möjligheter och ny kunskap om belysningskvalitetens betydelse för hälsa och välbefinnande.

Du kan läsa mer om Human Centric Lighting på LightingForPeople.